Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige

Seminarium den 10 maj 2024:

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige 50 år


Inbjudan till lansering av boken "Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - tradition och förändring" den 8 november 2023:

Inbjudan till lansering av boken "Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - tradition och förändring", 2023-11-08 (pdf)


The project arranged a closing-of-the-project workshop in Lund the 28-30 of November 2022.

Conference: The Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden

Listen to the Conference at "Religion och Teologi Podcast".


Forskningsgruppen deltar i ett seminarium på Järvaveckan 2022 den 3 juni kl 16-17, och presenterar resultat från projektet.

"Att vara kristen minoritet i en kristen majoritet". Sveriges religiösa landskap har de senaste decennierna förändrats på många sätt. Immigration är en viktig orsak till detta. Här diskuterar vi resultat från två forskningsprojekt om två kristna kyrkor i Sverige och hur dessa formats av nutida migration. Den ena är den Syrisk ortodoxa kyrkan och den andra Pingströrelsen. Medverkande: Magdalena Nordin, Önver Cetrez & Katarina Westergren.

Hela programmet med seminarier och andra evenemang finns på Järvaveckans hemsida: https://jarvaveckan.se/


Migration påverkar de flesta länder i världen i dag, inte minst sedan de senaste krigen i Syrien och Mellanöstern. Den nya flyktingsituationen utmanar på många sätt nationalstatens kärna och dess strävan efter sammanhållning och stabilitet. Många av de migranter som har kommit till Sverige sedan 2015 är assyrier/syrianer, eller suryoye som de kallar sig själva, en grupp som funnits i Sverige sedan 1960-talet. I och med den nya immigrationen utgör Sverige idag ett av det viktigaste länderna i världen för gruppen. De flesta assyrier/syrianer är kristna och hör till den Syrisk-ortodoxa kyrkan, en kyrka där traditionen spelar en stor roll och där rötterna går tillbaka ända till de första århundradena av vår tideräkning.

Mot denna bakgrund avser detta projekt att genom etnografiska fallstudier kritiskt undersöka integrationsprocesser i tre specifika syrisk-ortodoxa församlingar i Sverige, med fokus på:

1. hur församlingarna organiseras, bland annat i förhållande till andra religiösa samfund och svenska myndigheter
2. hur ledarskapet (tex präster, diakoner, församlingsråd) i församlingarna ser ut och har förändrats i Sverige
3. hur religiösa ritualer förändras och omtolkas
4. religiös undervisning av bland annat barnen i församlingarna.

För att förstå hur integrationen ser ut inom dessa fyra fokusområden har vi valt att studera det utifrån hur religiösa traditioner upprätthålls och omförhandlas i dessa processer eftersom traditioner kan uppfattas vara stabila över tid, men tidigare studier har visat att dessa i samband med migration i stor utsträckning är föränderliga.

Forskningsfrågorna för projektet är följande:
(i) Hur har de syrisk-ortodoxa församlingarna integrerats i det svenska samhället?
(ii) Hur har syrisk-ortodoxa traditioner upprätthållits, omförhandlats och förändrats i relation till dessa integrationsprocesser?
 

Genom att föra samman kompetenser inom både migrationsstudier och kyrkohistoria, genom att undersöka förändringar i en religiös organisation och förändringar för enskilda, inte som två separata, utan som två tätt sammanflätade processer, och genom att särskilt sätta fokus på hur religiösa traditioner kan både underlätta och hindra integration, avser projektet ge ett betydande bidrag inte bara till vår förståelse av hur integrationsprocesser och religiösa traditioner är sammankopplade inom stor invandrargrupp i Sverige idag, utan även generellt för invandrargrupper där religionen spelar en stor roll – ett perspektiv som ofta saknas i tidigare migrationsforskning.

Publications

Nordin Magdalena & Henrik Johnsén (Eds.) (2023). Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige – tradition och förändring / The Syriac Orthodox Church in Sweden - Tradition and Change, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Syrisk ortodoxa kyrkan_digital version.pdf (myndighetensst.se)

Nordin, Magdalena 2023. Integrationsprocesser och traditionsförhandlingar inom religiösa samfund / Integration processes and tradition negotiations within religious communities, Policy brief, 2023:7, DELMI, Migration, religion och integration - Delmi

Nordin, Magdalena 2023. Family and the transmission of traditions in the Syriac Orthodox Church in Sweden, Nordic Journal of Religion and Society, Vol 36, nr 1, pp. 19-32.

Nordin, Magdalena & Andreas Westergren 2023. Veiled Integration: The Use of Headscarves among a Christian Minority in Sweden, International Journal of Religion, Vol 4, Nr 1, pp. 3-18.

Westergren, Andreas 2022. Uppenbara hemligheter. Teologi och tyger i tidigkristen och nutida ortodox praxis, Svensk Teologisk Kvartalskrift, Vol 98, nr 1, s. 45-60.

Nordin, Magdalena 2021. Institutets tidiga studier av ”religiösa organisationer bland invandrare”, i Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige, Dahlgren, Curt (red.), Lunds Studies in Sociology of Religion, vol 13, s. 107-126.

Nordin, Magdalena 2020. Forskningsetik i teori och praktik: Erfarenheter från forskningsprojektet Integration och Tradition, Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund, s. 113-123.

Workshops och konferenser

Conference: The Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden, 28-29 November 2022:

Conference: The Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden

Political days at Järvaveckan, Stockholm (Sweden), June 2022:

Political days at Järvaveckan

Workshop the 10th December 2021:

Ritual theory and the practice of divorce in contemporary Syriac Orthodox church

Workshop the 7th April 2021:

How to understand gender in contemporary Syriac Orthodox church in diaspora

Webinar the 14th of January 2021:

Syriac Orthodox Traditions in Contemporary Diaspora

Webinar the 14 of December 2020:

The integration of Syrian Christian Churches in North America and Sweden

In the end of September the project was presented at the panel Migration and diaspora of the Eastern and Oriental Orthodox Churches at the international web-conference Global Orthodoxy at Radboud University in Nijmegen in the Netherlands. The main theme for the conference was how the rise of migrant Orthodox (Eastern and Oriental) communities in Europe, the Americas, Africa and East Asia, has contributed to a new type of Global Orthodoxy.

See more at:

https://www.globalorthodoxy.org

https://www.youtube.com/watch?v=gcEuKZWUegQ

Web-seminar: Syriac Orthodox Traditions – changes and continuities in a globalized world. 19th of August 2020.

Read more

Political week at Almedalen, Gotland (Sweden), July 2019.

Läs mer

IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) conference in Malmö the 26-29 of June 2019.

Läs mer

Assyrier/syrianer och det svenska samhället - Syrians/Assyrians and the Swedish Society, 23 maj 2019, Stockholms universitet.

Läs mer

"Ritual Transmission and Transformation in the Syriac Tradition” the 29-30th of November 2018, at Center for Theology and Religious studies, Lund university, Sweden.

Läs mer

FORSKNINGSPORTALEN LUCRIS

Läs mer om projektet på Lucris, forskningsportalen vid Lunds universitet.

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-04-12