Collegium Patristicum Lundense

Collegium Patristicum Lundense bildades i Lund 1979 och har till syfte att studera fornkyrkan, dess historia och teologi. Collegiet är fristående men är knutet till Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds Universitet.

Collegiet har ett trettiotal aktiva medlemmar, de flesta bosatta i Lund, men därutöver närmare 200 korresponderande medlemmar över hela Norden. Verksamheten består i föredragskvällar ett par gånger i terminen, en årlig patristisk dag och återkommande gästföreläsningar och symposier.

Collegiet har, oftast i samarbete med andra institutioner vid Lunds Universitet eller med andra universitet i Norden, under de senare åren varit värd för flera inter­nationellt kända forskare inom området.

Till collegiets sammankomster är alla välkomna. Om du vill bli medlem, kontakta kollegiets sekreterare Andreas Westergren. Som medlem får du kollegiets årliga bulletin Patristica Nordica Annuaria, samt information om våra kommande arrangemang. Medlemsavgiften (icke-studerande: 250 SEK per år; studerande: 100 SEK per år) betalas in på plusgiro 174632-0. Om du inte bor i Sverige, gör du en “EU-betalning” på IBAN-nummer SE31 9500 0099 6042 0174 6320; BIC/SWIFT: NDEASESS. Ange Collegium Patristicum Lundense som mottagare. Skulle bankkontonumret behövas är det Nordea, 9960 420174 6320.

Patristica Nordica Annuaria

Patristica Nordica Annuaria ges ut årligen av Collegium Patristicum Lundense vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, i samarbete med medlemmar i de övriga nordiska länderna.

Tidskriften sänds ut till såväl prenumeranter som CPLs medlemmar. Dess syfte är att spegla nordisk patristisk forskning, d.v.s. forskning om kristendomens framväxt och utveckling under de första åtta århundradena.

Tidskriften innehåller artiklar, recensioner och information om pågående forskning. Bidragen är huvudsakligen på skandinaviska språk, men även engelska förekommer.

Patristica Nordica Annuaria utgör fortsättningen på Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, årgångarna 1-25/1987-2010.

Om du är intresserad av Patristica Nordica Annuaria eller önskar kontakt med Collegium Patristicum Lundense kan du vända dig till Collegiets preses, prof. Samuel Rubenson.

The Art of Listening

A symposium to mark the 40th anniversary of Collegium Patristicum Lundense - 5/10.

Poster and program