Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid Lunds universitet och idag knuten till institutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Fakultetens dekan är professor Samuel Byrskog. Till hans uppgifter hör bl a att ansvara för den årliga promotionen av fakultetens nya doktorer, installera fakultetens nya professorer, anordna docentföreläsningar och fördela medel ur fakultetens fonder och stiftelser. Han är också ordförande i fakultetskollegiet, som består av fakultetens professorer och lektorer. Till dess uppgifter hör främst att utse fakultetens hedersdoktorer:

Teologiska fakulteten har följande fonder för lärares vetenskapliga verksamhet:

Fakultetsärenden bör adresseras till dekanen eller till fakultetskoordinator Martin Degrell, martin.degrellkansliht.luse

Samuel Byrskog

Kontaktinformation

Samuel Byrskog
Professor, dekanus Teologiska fakulteten
Centrum för teologi och religionsvetenskap

E-post
samuel.byrskogctr.luse

Telefon 046–222 90 56

Mobil 073–922 50 57

Fax 046–222 44 26

Rum B222

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
CTR, LUX, Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30