Judaistik

Judaistik vid CTR

Genvägar till sidans innehåll:

Grundutbildning

Forskarutbildning


 

Grundutbildning i judaistik

Vad är judaistik?

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras. För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna. Till judaistik räknas även språkliga studier och inom ramen för judiska studier vid Lunds universitet kan man studera bibelhebreiska, modern hebreiska och jiddisch som språkliga komplement till övrigt kursutbud.

Studier i Judaistik

Den grund- och masterutbildning i judaistik som ges vid CTR erbjuder en bred introduktion till judendomens historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och inbegriper studier i såväl klassiska som mystika och politiska texter, religiös praxis och religiöst tänkande, judisk historia, kultur, humor och identitet med huvudfokus på två tidsperioder: den klassiska rabbinska perioden och modern tid. Kurserna vid CTR ges som regel både i form av campusundervisning i Lund och som internetbaserad distansundervisning.

Judisk historia kan indelas i några huvudepoker: judendomens framväxt och tidigaste historia, andra templets judendom i vilken såväl Jesus-rörelsen som den rabbinska judendomen har sina rötter, den klassiska rabbinska perioden ur vilken alla moderna former av judendom har utvecklats, medeltiden och den förmoderna perioden med dess kodifierande av religiös lag och framväxande intresse för språk, filosofi och mystik samt den moderna perioden från 1700-talets mitt och framåt under vilken judendomens moderna religiösa, kulturella och politiska riktningar utvecklades mot bakgrund av upplysnings- och emancipationstänkande.

Under den klassiska rabbinska perioden (70–600) utvecklades Mishna, Talmud och midrash-litteraturen, de verk som går under benämningen rabbinsk litteratur och som präglat all senare utveckling av judendomen. Den rabbinska judendomen växte fram i interaktion med andra judiska grupper varav vissa var Jesus-orienterade. En del av Nya testamentets skrifter kan därför sägas utgöra en del av judendomen under de första århundradena av vår tideräkning, en tid som följaktligen är väsentlig både för judendomens och kristendomens ursprung och utveckling.

Utöver judaistikens kursutbud erbjuds även fristående kurser inom ramen för masterprogrammet The Religious Roots of Europe där man studerar utvecklingen av judisk kultur och litteratur i förhållande till kristendomen och islam mellan år 70–800 och ”material culture” i Israel/Palestina mellan år 70 och 1000.

Den moderna judendomen tar avstamp i västerländskt emancipations- och upplysningstänkande med tydliga rötter i medeltidens judiska liv, tänkande och interaktion med islam och kristendom. Den judiska pluralism som därigenom växte fram studeras bland annat i kurser om judiskt religiöst liv idag, judisk historia, humor, sionism och mystik samt ett flertal kurser som belyser Förintelsen ur olika perspektiv (av vilka några ges vid andra institutioner än CTR), vilka kan studeras på såväl grund- som masternivå.


 

Forskarutbildning i judaistik

Judaistik (Jewish Studies) är ett mycket brett område som innefattar studiet av det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa, språkliga och litterära uttryck och erfarenheter från antiken till modern tid. För att kunna belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald vilar judaistikstudier på en tvärvetenskaplig grund där språkstudier, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och sociologi utgör några av de centrala byggstenarna. Judiska förhållanden, texter, ideologier och institutioner studeras i förhållande till det omgivande icke-judiska samhället.

Exempel på aktuella forskningsområden inom judaistik är studiet av andra templets judendom inklusive den judiska Jesus-rörelsen, framväxten av den rabbinska judendomen, rabbinsk litteratur, judisk litteratur och kultur i medeltidens Spanien, senmedeltidens östeuropeiska sthetl-samhälle, judisk mystik, chassidismen, sionismen och modern ultra-ortodox judendom. Centrum för teologi och religionsvetenskap har nyligen återuppväckt judaistik som forskarutbildningsämne.

Forskarutbildningen är indelad i fyra huvudområden: judisk historia och litteratur under antiken och senantiken, medeltida judisk historia och litteratur, judendomen i tidig modern tid och modern judendom.

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-03-12