Missionsvetenskap med ekumenik

Vad är missionsvetenskap med ekumenik?

Både missionsvetenskap och ekumenik behandlar överskridandet av olika gränser. I missionsvetenskap gäller det gränsen mellan kristendom och andra trossamfund eller världsåskådningar medan ekumenik inriktar sig att studera förhållanden mellan olika kristna kyrkor. Båda av dessa discipliner granskar också hur man förstår och realiserar sin kristna uppgift i världen. I missionsvetenskap överskrider man också gränser mellan olika discipliner. Då det gäller missionshistoria har man mycket att göra med kyrkohistoria men också t.ex. politisk eller ekonomisk historia. Missionsteologi och religionsteologi knyter ihop med systematisk teologi men diskuterar också med filosofi, religionsvetenskap och kulturstudier. Beteendevetenskaplig missionsvetenskap hör samman med praktisk teologi och använder beteendevetenskapliga metoder. Och man måste komma ihåg att i missionsvetenskap och ekumenik överskrider man inte minst kulturgränser.

Typiska forskningsämnen

Missionsvetenskap med ekumenik har de följande grenarna:
  • missionshistoria (som överlappar med kyrkohistoria)
  • religionsteologi (som har sin egen professur)
  • kontextuell teologi (som överlappar med systematisk teologi)
  • missionsteologi (som överlappar med systematisk teologi)
  • beteendevetenskaplig missionsforskning (som överlappar med praktisk teologi)

Vad hände faktiskt i kristen mission?

Förstörde västerländsk mission kulturer? Varför ville européer omvända icke-kristna? Varför blev så många icke-västerländska kristna, och varför har kristendom vuxit mycket snabbare efter kolonialismens slut? Hurdana metoder, satsningar, och idéer hade missionärer och missionssällskap? Hurdana var de lokala aktörerna på missionsfälten? Hurdant var förhållandet mellan kristendom och lokala kulturer och religioner? Sådana, och många andra frågor besvarar missionshistorisk forskning.

Hur skulle kristen tro relatera sig till andra religioner och världsåskådningar?

Är alla religioner olika vägar till samma mål? Finns det något unikt i kristendom? Har icke-kristna riktig kännedom om Gud? Kommer icke-kristna att bli frälsade? Hur skall man värdera religioner? Vilken slags dialog skall man ha mellan religioner? Är kristendomens Gud och Allah densamma – men hur är det med Brahman då? Om du ställer dig sådana här frågor, är du intresserad i religionsteologi.

Hurdana former hittar kristendomen i nya kulturkontexter?

Kan man kalla Jesus en guru eller en förfader? Varför anser kimbanguister att grundare av deras kyrka var den Helige Andens inkarnation? Hur mår latinamerikansk befrielseteologi idag? Varifrån blir en afrikan frälst om synd och skuld inte är mycket relevanta frågor? Hur kan kristen tro bli relevant i Sverige? (Hur) kan man begripa treenighetsläran utan att använda grekisk filosofi?

Kontextuell teologi försöker att göra kristet budskap förståelig och relevant i olika kulturella och sociala kontexter.

Vad är mission? Vad är dess mål?

Är mission något som kyrkan bedriver för att få nya medlemmar eller existerar kyrkan för något annat ändamål? Eller är mission Guds aktivitet? Skulle mission inte hellre betyda att man försöker att främja kristna värden som människorättigheter, ekologisk livsstil, fred osv.? Sådana frågor ställer sig missionsteologi.

Hurdant är förhållandet mellan kristendom och andra religioner/världsåskådningar idag?
Hur samarbetar religioner i praktiken? Hurdana nya trosformer växer fram i multireligiösa kontexter? Hur försöker kyrkor att växa i olika kontexter? Vad gör kyrkor för att främja kristna värden i sina samhällen? Vad gör missionssällskap egentligen idag? Hurdana metoder använder teleevangelister? Hur ser kristna på sitt globala ansvar?

Beteendevetenskaplig forskning inom missionsvetenskap behandlar dagens praktiska frågeställningar.

Hur samarbetar kyrkor?

Vad är Kyrkornas Världsråd? Hurdana andra kristna samarbetsorganisationer finns det? Vad har olika kristna trossamfund gemensamt i sin tro? Hur har man arbetat för att förbättra förhållanden mellan olika kyrkor? Varför kan jag inte fira nattvard tillsammans med ortodoxer? Vad tror man i den anglikanska kyrkan? Hurdana teologiska grunder har man för att acceptera varandra i nattvarden mellan lutheraner och anglikaner? Vad skulle man göra för att kunna samarbeta med tusentals nya karismatiska kyrkor? Varför kan alla kyrkor inte helt enkelt förenas?

Ekumenik forskar om förhållanden mellan kyrkor samt försök att främja gemenskap mellan kyrkor.

 

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2024-03-12