Person

paul.linjamaactr.luse | 2020-08-16
Paul Linjamaa

Forskare, docent

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 66

Rum LUX:B123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är religionshistoriker med fokus på antikens religiösa värld och dess receptionshistoria. Mitt specialområde är tidig kristendom och särskilt gnosticismen, och jag intresserar mig för alla frågor som rör dynamiken mellan koncepten heresi och renlärighet. Min huvudsakliga forskargärning rör Nag Hammadi-samlingen, ett femtiotal texter och fragmenten från de första århundradena, bevarade på det fornegyptiska språket koptiska. Jag skrev min avhandling om etiken i texten Den tredelade traktaten (Brill, 2019 [2018]) och har nyligen översatt Maria Magdalenas evangelium till svenska (Dialogos, 2020). För närvarande arbetar jag på ett treårigt forskningsprojekt om tidigkristna skrivarvanor, finansierat av Vetenskapsrådet.

Jag undervisar i religionshistoria på olika nivåer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Huvudsyftet i min avhandling (från 2018) var att skildra hur antik kristen determinism fungerade och användes för att underbygga etik. Tidigare studier i tidigkristen etik har avskrivit skildringar av kristen determinism som antingen ”gnostisk” och därför inte seriös eller, i ljuset av det nya paradigmskiftet inom gnosticismstudier som vederlägger dikotomin kristen-gnostiker, som en falsk konstruktion uppdiktad av polemiska kyrkofäder. Min avhandling erbjuder på detta sätt tidigare outforskade perspektiv i studiet av tidigkristen etik. Den publicerades år 2019 i Brill-serien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

Idag arbetar jag på ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (2020–2022), med titeln "Vem skulle ha läst heresi? En studie av skrivartecken i Nag Hammadi-texterna". Projektet ämnar studera en manuskriptsamling oftast förknippad med heresi: Nag Hammadi-texterna. Texternas bakgrund studeras från ett materiellt perspektiv, genom att underrsöka skrivartecknen som de som kopierat texterna lämnade efter sig. Nag Hammadi-texternas innehåll har studerats i detalj ända sedan 1945 då de påträffades i Egyptens öken, men ingen har tidigare kartlagt och analyserat de marginaltecken och skrivartecken som finns i manuskripten. Projektet är uppdelat i två centrala delar. Det första delen består i att kartlägga och dokumentera skrivartecken som återfinns i Nag Hammadi-texternas marginaler. Den andra delen av projektet undersöker frågan om vad eller vilka funktioner dessa skrivartecken hade. Varför har vissa passager markerats i texterna och inte andra? Kan detta säga oss något om hur texterna lästes eller vem som ägde dem?

Böcker (4 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (6 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Undervisning

Paul Linjamaa

Forskare, docent

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 66

Rum LUX:B123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09