lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som forskare och lärare inom ämnet Nya testamentets exegetik, som i korthet behandlar de nytestamentliga texterna i deras ursprungsmiljö, det vill säga, vad texterna betydde när de skrevs, och vad de kommit att betyda under historiens lopp. Det historiska studiet av Nya testamentet kräver en bred kompetens också inom antikhistoria och grekisk-romersk religion. Nya testamentet är skrivet på grekiska varför alla som vill studera ämnet på allvar måste lära sig att läsa texterna i original.

Jag är för närvarande forskningsledig men undervisar en smula i grekiska och handleder en del uppsatser.

Jag är intresserad av frågor som rör akademisk frihet och har därför tillsammans med professor Erik J Olsson grundat Academic Rights Watch.(www.academicrightswatch.se)

Ett fullständigt CV finns tillgängligt nedan.

Forskning

Om forskningen

Mitt huvudsakliga forskningsområde kan sägas vara den tidiga Jesusrörelsens utveckling och dess övergång från att ha varit en inom-judisk rörelse till att bli en icke-judisk, ny religion, kristendomen, i början av det andra århundradet. I min avhandling (2003) arbetade jag just med frågan om separationen mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen.

I min andra monografi (2009) behandlar jag uppkomsten av det traditionella perspektivet på aposteln Paulus som i hög utsträckning är ett normativt teologiskt paradigm. Jag arbetar nu på en tredje monografi som utgår från hypotesen att Paulus aldrig lämnade judendomen och att konflikterna inom rörelsen snarast handlade om olika strategier för att hantera relationerna mellan judar och icke-judar inom Jesusrörelsen.

Detta är ett utomordentligt dynamiskt forskningsfält där det händer mycket för närvarande. Många gamla, inte sällan konfessionellt motiverade, sanningar omkullskastas och behöver ersättas av nya modeller som bygger på vetenskapliga förutsättningar.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (20 st)
Encyklopediartiklar (7 st)
Recensioner (13 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (46 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Cliopriset 2002

Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–
Medlem i Society of Biblical Literature 2001–
Medlem i Collegium Patristicum Lundense 2009–
Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas 2010–
Medlem i Vetenskapssocieteten i Lund 2008–
Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–

Magnus Zetterholm

Docent, universitetslektor
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Biträdande prefekt
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post magnus.zetterholmctr.luse

Telefon 046–222 43 35

Rum LUX:B113

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Besökstider

Efter överenskommelse

Länk