lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan hösten 2015 är jag doktorand i Praktisk teologi med inriktning mot medeltida predikan och liturgi i Sverige. Inom detta område har jag kommit att få ett särskilt intresse för Vadstena kloster.

Jag har båda mina examina från Lunds universitet. Min kandidatexamen tog jag 2011 i Nya testamentets exegetik och min masterexamen 2013 i Praktisk teologi. I min masteruppsats behandlade jag predikningar från början av 1500-talet av Nicolaus Ragvaldi, generalkonfessor i Vadstena kloster, predikningar han höll till systrarna gällande deras regelefterlevnad. Under hösten 2015 tog jag även en kandidatexamen i latin från Lunds universitet, där jag arbetade med en utgåva och översättning av en ordning för gårdsvälsignelser från 1552.

Forskning

Om forskningen

Titel: Medieval Sermons on Saints in Sweden: Rhetoric and Theology
Min avhandling syftar till att undersöka medeltida predikan på S:ta Birgittas, S:t Botulfs och S:t Eriks helgondagar. Syftet är att förstå hur medeltida helgonpredikan är komponerad för att åhörarna skall ta till sig helgonen som föredömen, för att lovprisa deras levnad och liv, och att åkalla dem för hjälp. Det finns sålunda både ett sändar och ett mottagarperspektiv i avhandlingen. Mottagarperspektivet är svårt att komma åt på grund av bristande källäge, men utifrån predikningarnas form och komposition skall detta tas i beaktande. En annan central fråga i avhandlingen är hur bilderna av helgonen förändras i en ny genre, nämligen predikan. Min hypotes är att bilderna/temana konstrueras på ett annat sätt i predikan än i andra delar av liturgin, en påverkan som sker beroende på predikans form. Tekniken vid kompositionen av predikan är därför av stort värde att förstå, både för att förstå predikanternas olika kompositionstekniker, men också för att närmare kunna belysa eventuella åhörarperspektivet. De preliminära frågeställningarna är: 
Vilka bilder av helgonen S:ta Birgitta, S:t Botulf och S:t Erik konstrueras i predikningar från Vadstena kloster ca. 1400-1510, hur utvecklas de och varför är dessa bilder/teman valda? 
1. Hur komponeras predikningar på helgonens festdagar? 
2. Är bilderna konstanta eller föränderliga i olika liturgiska genrer? 
3. Hur gör predikanterna för att relatera predikningarna till åhörarna?

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Erik Claeson

Doktorand
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erik.claesonctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30