Person

erica.appelrosctr.luse | 2019-10-09
Erica Appelros

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2003 anställd som lektor i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Omsider har jag också blivit docent i samma ämne. Undervisning, handledning, forskning och administrativa uppdrag -- i olika proportioner under olika tider -- kännetecknar vardagen för en universitetslektor och så också för mig.

Mitt forskningsintresse rör sig övervägande kring filosofiska aspekter av olika former av kommunikation kring religionsfilosofiskt relevanta svårkonceptualiserbara entiteter såsom gud, det outsägliga, alltet, livsmening, etc. Något av det roligaste med mitt arbete är att följa doktorander genom forskarutbildningen och få bidra till att nya idéer och tankar finslipas och till sist förs fram i avhandlingens form. Innevarande år, 2019, har jag som administrativa uppdrag att sitta i CTR's styrelse och i HT's valberedningsnämnd.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag som religionsfilosof

Den filosofiska verksamheten ser jag först och främst som utredande. Genom att klargöra vilka uttalade eller outtalade förutsättningar en viss argumentation eller problemställning bygger på, och hur argumentationen kan bedömas beroende på hur man tar ställning i olika etiska, begreppsliga, filosofiska, genusteoretiska med flera frågor, menar jag att en väsentlig del av det filosofiska arbetet är gjort.

För mig är tjusningen med religionsfilosofisk forskning att så mycket ryms inom ämnet: alla (möjliga och omöjliga) filosofiska problem som uppkommer ur religiösa eller livsåskådningsmässiga fenomen kan diskuteras och analyseras, alla idéer och argument kan föreslås och prövas förutsättningslöst eftersom det inte finns några givna eller oifrågasättbara svar.

Min vetenskapliga grundhållning innefattar en öppenhet för alla idéer och problemområden till dess de har visats vara ohållbara eller irrelevanta, och då alltid relativt en viss kontext, fråga, problem eller vetenskapligt paradigm.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Erica Appelros

Docent, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09