lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Livet i ett nötskal

Jag är sedan 2003 lektor i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Undervisning, forskning och administrativa uppdrag -- i olika proportioner under olika tider -- kännetecknar vardagen för en universitetslektor och så också för mig.

Jag har under årens lopp testat universitet och högskolor i Borås, Örebro, Göteborg, Stockholm och Uppsala och grundutbildats i religionsvetenskap, språkvetenskap och matematik, sammanlagt en fil kand och en teol kand.

Som doktorand i Uppsala disputerade jag 2000 på en avhandling i religionsfilosofi: God in the Act of Reference. Fram till sommaren 2003 var jag sedan verksam som universitetslektor i religionsfilosofi, och under ett år som studierektor, vid teologiska institutionen i Uppsala.

Privatliv? Ja, det har jag också ett. Njutbart. Men den nöten knäcker jag inte på några hemsidor…

Forskning

Om forskningen

Jag som religionsfilosof

Den filosofiska verksamheten ser jag först och främst som utredande. Genom att klargöra vilka uttalade eller outtalade förutsättningar en viss argumentation eller problemställning bygger på, och hur argumentationen kan bedömas beroende på hur man tar ställning i olika etiska, begreppsliga, filosofiska, genusteoretiska med flera frågor, menar jag att en väsentlig del av det filosofiska arbetet är gjort.

För mig är tjusningen med religionsfilosofisk forskning att så mycket ryms inom ämnet: alla (möjliga och omöjliga) filosofiska problem som uppkommer ur religiösa eller livsåskådningsmässiga fenomen kan diskuteras och analyseras, alla idéer och argument kan föreslås och prövas förutsättningslöst eftersom det inte finns några givna eller oifrågasättbara svar.

Min vetenskapliga grundhållning innefattar en öppenhet för alla idéer och problemområden till dess de har visats vara ohållbara eller irrelevanta, och då alltid relativt en viss kontext, fråga, problem eller vetenskapligt paradigm.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Erica Appelros

Docent, universitetslektor
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post erica.appelrosctr.luse

Telefon 046–222 90 55

Rum LUX:B322

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30