Person

Johanna Gustafsson Lundberg

Docent, stf prefekt, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

Rum LUX:B309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1969, disputerade 2001 på avhandlingen Kyrka och kön- könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985. Mellan 2001-2012 arbetade jag som lektor i etik på lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Sedan ht-2012 arbetar jag som lektor i teologi och etik på CTR. I min tjänst ingår bland annat undervisning på kurser i tros- och livsåskådningsvetenskap och praktisk teologi samt handledning av uppsatser på olika nivåer.

Från och med 1 januari 2015 arbetar jag också som biträdande och ställföreträdande prefekt med särskilt ansvar för forskningsfrågor.

Min forskning har två inriktningar: den ena handlar om ecklesiologi där jag särskilt har intresserat mig för Svenska kyrkan och frågan om vad det innebär att vara kyrka i ett senmodernt samhälle. Den andra inriktningen är etik och didaktik. I fokus för det senare står både skola och kyrka.

Sedan augusti 2014 är jag tillsammans med Roland Spjuth (docent i systematisk teologi) redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ecklesiologiskt har jag arbetat dels med samlevnadsfrågor, dels med Svenska kyrkans medlemsundersökning 2010. Min senaste artikel på området är skriven tillsammans med teol.dr. Mats Aldén är en kritisk granskning av drag i den samtida ecklesiologidebatten och dess konsekvenser för Svenska kyrkans tradition.

2011-2014 hade jag tillsammans med två kollegor Bartholdsson och Hultin från Högskolan Dalarna projektpengar för skolforskningsprojektet ”Socioemotionella program i förskola och skola”. I projektet knyts didaktiska och etiska perspektiv till den utveckling i Europa och den anglosaxiska västvärlden som har sammanfattats som en utveckling mot en terapeutisk kultur och dess intåg i utbildningssammanhanget.

Jag har även intresserat mig för historiedidaktisk forskning och nyligen publicerat en artikel om historiebruk i de systematiska teologiska ämnena i antologin Minne och möjlighet red. Claesson och Neuhaus (2014). I relation till begreppet historiebruk har ytterligare en artikel skrivits om religion i det offentliga samtalet där jag diskuterar möjligheten att parallellt med historiebruk också tala om religionsbruk.

Religionsbruk har jag även skrivit om ifråga om religion och offentlighet, där jag särksilt tittat på #mittkorsdebatten som briserade i svenska medier sommaren 2016.

 

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (19 st)

Konferensbidrag (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Johanna Gustafsson Lundberg

Docent, stf prefekt, universitetslektor

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

Rum LUX:B309

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30