Person

Fredrik Lindström

Professor emeritus

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.lindstromctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1953, Teol. dr. och sedan 2000 professor i Gamla testamentets exegetik.

Som bibelforskare har jag varit inriktad på teologiska frågor, i både vidare och snävare mening, dvs. livsförståelsen resp. gudsbildens egenart och utveckling i den hebreiska bibeln. Min fokus har ofta legat på den teologiska reflexionen över ondska och lidande, speciellt i den poetiska och profetiska litteraturen.

Men jag har även behandlat spänningen mellan de dynamiska bibliska gudsbilderna, t.ex. den svartsjuke guden, och de filosofiskt-dogmatiska, t.ex. den allsmäktige guden.

En spännande fråga som i sin ansats är gemensam för många humanister och teologer är hur vi (i en annan kontext) kan reflektera över och uttrycka tidigare kulturers och generationers livserfarenheter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning är inriktad på förståelsen av människans villkor i de bibliska texterna. Vad kan den gammaltestamentliga livserfarenheten och gudstron tillföra tolkningen av den mänskliga existensens villkor idag? En kärnfråga är livsförståelsen i Gamla testamentet och gudsbildens egenart och utveckling. Ett av det allmänmänskliga livets huvudproblem står i fokus: lidandet och det onda. Jag undersöker den teologiska bearbetningen av erfarenheter i samband med ondska och lidande. Analyserna står i dialog med andra discipliner och erfarenheter från historia och nutid. Ständigt måste vi korrigera varandras analys av hur vi i olika tider och kulturer existentiellt och intellektuellt tyder livets villkor. Den teologiska disciplinen Gamla testamentets exegetik har en djup värdegemenskap med alla teologiska och humanistiska discipliner som vill beskriva människans villkor. Som historisk disciplin utnyttjar exegetiken metoder som används vid annat studium av texter från antiken. Men man behöver inte studera den hebreiska bibeln enbart som ett dokument från en förgången tid. För mig är avsikten med det historiska studiet att lära något av det förflutna om sådant som angår oss och är problematiskt i vår egen tid. Centrala texter i min forskning är Psaltaren, Job, Habackuk och Rutsboken.

Böcker (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag har varit prefekt (2001-2007) och sektionsdekan (2007-2008) för Centrum för teologi och religionsvetenskap och varit ledamot i områdesstyrelsen under mandatperioderna 2003-2011. Under 2009-2014 hade jag uppdraget som prodekan vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna och som representativ dekan för teologiska fakulteten.

Jag är bland initiativtagarna till det europeiska exegetiska nätverket OTSEM: ”The object of the network is to improve the environment for Hebrew Bible / Old Testament research, especially doctoral and post doctoral research, by inspiring contact and cooperation between members and departments throughout the network”: http://www.otsem.info/cms/content/view/14/30/

Jag är medarbetare i tidskriften Biblische Notizen: http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=141,137569&_dad=portal&_schema=PORTAL

Fredrik Lindström

Professor emeritus

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post fredrik.lindstromctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09