lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i Gamla testamentets exegetik sedan september 2015, med masterexamen från Lunds Universitet.

Mitt avhandlingsprojekt berör samspelet mellan etik och exegetik i frågan om hur våldsbejakande passager i Psaltaren kan tolkas och användas i samtida (i huvudsak kristna) samfund. Avhandlingen är en vidareutveckling av min masteruppsats ”Krossa dem mot klippan?!” – Exegetiska och pastorala perspektiv på Psaltarens så kallade förbannelsepsalmer” där jag undersökt hur modern exegetisk litteratur utlägger fyra välkända förbannelsepsalmer (Ps 58, 109, 137 och 139) och hur väl det exegetiska samtalet överensstämmer med de frågeställningar och behov som uppkommer då förbannelsepsalmernas relevans för modernt (kristet) gudstjänstfirande diskuteras.

Forskning

Om forskningen

Doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Recensionsredaktör för Svensk Teologisk Kvartalsskrift (STK).

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Recensionsredaktör för tidskriften STK, Svensk Teologisk Kvartalsskrift.

Elisabet Nord

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabet.nordctr.luse

Telefon 046–222 90 42

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30