Person

elisabet.nordctr.luse | 2017-04-20
Elisabet Nord

Universitetslektor

  • Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabet.nordctr.luse

Rum LUX:B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i Gamla testamentets exegetik sedan september 2015, med masterexamen från Lunds Universitet.

Mitt avhandlingsprojekt berör samspelet mellan etik och exegetik i frågan om hur våldsbejakande passager i Psaltaren kan tolkas och användas i samtida (i huvudsak kristna) samfund. Avhandlingen är en vidareutveckling av min masteruppsats ”Krossa dem mot klippan?!” – Exegetiska och pastorala perspektiv på Psaltarens så kallade förbannelsepsalmer” där jag undersökt hur modern exegetisk litteratur utlägger fyra välkända förbannelsepsalmer (Ps 58, 109, 137 och 139) och hur väl det exegetiska samtalet överensstämmer med de frågeställningar och behov som uppkommer då förbannelsepsalmernas relevans för modernt (kristet) gudstjänstfirande diskuteras.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Recensionsredaktör för tidskriften STK, Svensk Teologisk Kvartalsskrift.

Elisabet Nord

Universitetslektor

  • Gamla testamentets exegetik
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabet.nordctr.luse

Rum LUX:B332

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09