lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Docent i kyrkohistoria och universitetslektor i religionsdidaktik. Ansvarar för ämneslärarutbildningen vid CTR. Undervisar också på kurser med kyrkohistorisk inriktning på grundnivå och avancerad nivå. Forskar framför allt om tidigmodern svensk kyrkohistoria, särskilt relationen kyrka-armé och mötet ortodoxi-pietism. Bland andra forskningsintressen finns historiebruk, stiftshistoria, personhistoria, militärhistoria och religionsundervisning. Arbetar även med kritiska utgåvor av tidigmodernt källmaterial.

Blev teologie doktor i kyrkohistoria vid CTR 2014 på avhandlingen Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721. Var därefter verksam som forskare inom projekten "Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia", "Göteborgs stifts herdaminne" samt "Den ortodoxe pietisten. Andreas Hilleström i Karlskrona 1715-1716", och var 2015 till 2018 universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping på halvtid. Docent i kyrkohistoria 2018.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (5 st)
Recensioner (36 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Recensionsredaktör för Kyrkohistorisk årsskrift 2017-.

Invald i Svenska militärhistoriska kommissionen 2016.

Erhöll 2015 Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete, för doktorsavhandlingen Konfessionell krigsmakt (2014).

David Gudmundsson

Universitetslektor, docent
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.gudmundssonctr.luse

Telefon 046–222 90 58

Rum B226

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30