Person

Alexander Maurits

Prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Universitetslektor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23

Mobil 070–604 25 77

Rum LUX:B231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1978, teol. dr i kyrkohistoria, fil. mag. med historia som huvudämne, utbildningsledare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (tj.led.) och universitetslektor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Perioden 2015-2020 prefekt vid CTR.

I december 2011 disputerade jag på avhandlingen Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrkligens präst- och mansideal. I avhandlingen ger jag en bild av 1800-talets prästmannaideal, men jag visar också på den centrala roll som religionen hade i det svenska samhället långt fram i modern tid.

Utöver avhandlingen har jag även skrivit ett antal artiklar som rör frågor om hjälteideal och historiebruk, prästmannaideal och hushållsideologi.

Min forskning inriktar sig för närvarande på följande teman:

* Svenska kyrkan och moderniteten
* Prästfruideal under 1900-talet
* Kyrka och idrott
* Antiklerikalism

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (16 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (28 st)

Tidningsartiklar (9 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag undervisar och handleder på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Jag har också tagit initiativ till den tvärvetenskapliga kursen "Religion and Sports", som gavs första gången våren 2014.

Emellanåt har jag recensionsuppdrag för såväl nationella som internationella vetenskapliga tidskrifter. Ibland håller jag också mer populärvetenskapliga föreläsningar i olika sammanhang.

Utöver forskning och undervisning har jag under flera års tid arbetat vid fakultetskansliet för humaniora och teologi, bl.a. som kontaktperson för frågor rörande arbetsmiljö och jämställdhet. Fr.o.m. maj 2011 är jag anställd som utbildningsledare. Jag har också arbetat med särskilda utredningar för rektorsämbetets räkning.

Alexander Maurits

Prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Universitetslektor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23

Mobil 070–604 25 77

Rum LUX:B231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30