Jayne Svenungsson får 50 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad den 27 oktober 2022
Jayne Svenungsson

Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, tilldelas 50 miljoner till det sexåriga tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid".

– Det känns fantastiskt roligt, både för mig och de många kollegor från humaniora och teologi som är involverade. Jag ser också väldigt mycket fram emot att få arbeta i ett stort tvärvetenskapligt projekt, säger Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Hennes anslag är det största av de totalt 70 ansökningar som beviljats medel när RJ igår delade ut 350 miljoner kronor för att stärka forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Förutom tolv forskare från HT-fakulteterna rymmer programmet också forskare från ämnen som juridik, statsvetenskap, media och kommunikation samt genusvetenskap.

Projektet utforskar den apokalyptiska föreställningsvärlden

Projektet handlar i vidaste mening om det som brukar kallas för apokalyptik – dramatiska föreställningar om att världen som vi känner den håller på att ta slut. Sådana föreställningar finns redan på bibelns tid, med det mest kända exemplet i Uppenbarelseboken. De finns också under hela medeltiden och även den moderna historien, i synnerhet i tider av politisk och sociala oro såsom krig, pandemier och hungersnöd.

– Går vi till vår egen tid så har det väl undgått få att apokalyptiska bilder såväl som själva termen ”apokalyptik” förekommer regelbundet i medierapportering kring klimatkrisen, kriget i Ukraina eller Covid. Det som är nytt och unikt med vårt program är just att vi närmar oss apokalyptik som ett transhistoriskt fenomen, ett komplex av bilder och symboler som även i avkristnad form präglar vår kultursfär, säger Jayne Svenungsson.

Projektet kommer att undersöka hur apokalyptiska motiv formar inte bara medierapportering, utan även historieskrivning, juridisk-politiskt tänkande och populistisk retorik. På vilka sätt inverkar apokalyptiskt präglade framtidsscenarion på det samtida politiska handlingsutrymmet? I vilken mån kan apokalyptiska bilder tjäna till att väcka kritiskt engagemang och när blir de istället hämmande?

– Detta är ju det andra RJ-anslag som någonsin beviljas till ett program med religionsvetenskap som huvudämne, därtill ett av de större program som RJ finansierat genom åren. Så det betyder oerhört mycket. Att få ett sådant stort anslag innebär ju också att vi kan utforska ett ämne – i det här fallet den apokalyptiska föreställningsvärlden – på ett unikt sätt just för att vi har en så omfattande gemensam kompetens med våra många olika vetenskapliga ingångar, säger Jayne Svenungsson.

RJs forskningsprogram unika

RJ är en av de absolut viktigaste finansiärerna av humanistisk, teologisk och samhällsvetenskaplig forskning. De är en av få finansiärer som håller hårt på principen att forskarna själva ska formulera frågeställningarna. Projektbidragen de delar ut är oerhört viktiga för att ge lärarna tid att ta sig an större forskningsuppgifter.

– Programbidragen är helt unika. Mycket få andra anslag ger forskargrupper sådana möjligheter att bedriva forskning som leder till vetenskapliga genombrott som RJs forskningsprogram ger, säger, Johannes Persson, dekan vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna tilldelas också Roberta Colonna Dahlman, lektor i italienska, medel från RJ. Projektet En experimentell undersökning om faktiva meningars prosodi fick 2 miljoner kronor. Miia Halme-Tuomisaari, lektor i Mänskliga rättigheter, fick ett RJ sabbatical till projektet ’Looping’ för mänskliga rättigheter: En etnografisk teori om expansion. Totalt fick åtta ansökningar från Lunds universitets medel i RJ:s utdelning.

– Att HT-fakulteterna får chansen att förvalta ett av RJs program igen är fantastiskt. Det var några år sedan senast. Ett mycket stort grattis till Jayne och hennes kolleger! Och stort grattis också till Roberta! Jag vet att flera av våra lärare är medsökande i andra projekt som beviljats idag, säger Johannes Persson.

 

 

Läs mer om Jayne Svenungssons forskningsprogram här: https://www.rj.se/anslag/2022/vid-varldens-slut.-en-transdisciplinar-utforskning-av-apokalyptiska-forestallningar-i-datid-och-nutid

Läs mer Roberta Colonna Dahlmans projekt: https://www.rj.se/anslag/2022/en-experimentell-undersokning-om-faktiva-meningars-prosodi/
 
Läs mer om Miia Halme-Tuomisaaris RJ Sabbatical: https://www.rj.se/anslag/2022/looping-for-manskliga-rattigheter-en-etnografisk-teori-om-expansion/