Tros- och livsåskådningsvetenskap

Specialiseringen tros- och livsåskådningsvetenskap består av de tre inriktningarna religionsfilosofi, etik och systematisk teologi.

Religionsfilosofin

Religionsfilosofi syftar till att behandla sådana filosofiska problem som uppkommer ur religion och sekulära livsåskådningar, och tar upp klassiska centrala frågor om t.ex. sanning, mening, verklighetsuppfattning och rationalitet. Religionsfilosofi ger också redskap till att utföra kritisk och konstruktiv reflektion kring temata av betydelse för människan och samhället idag, som t.ex. religionsfrihet, religionspluralism, gudsbilder, religiöst motiverad diskriminering, den fria viljan, mm.

Etiken

Som människa konfronteras du oundvikligen med moraliska problem och tvingas välja mellan olika handlingsalternativ. Många gånger reflekterar du kanske inte så mycket över varför just du väljer att agera på ett särskilt sätt eller varför du förblir passiv. Finns det överhuvudtaget ett bästa sätt för dig att handla och vad är det sättet i sådana fall? Inom ämnesområdet etik behandlas teorier om rätt och fel, ont och gott. Ämnet behandlar dock inte enbart frågor om det enskilda livet utan handlar också i högsta grad om det gemensamma livet; om människan som samhällsvarelse. Etiken vid CTR vilar på två ben; existentiell etik och tillämpad etik. Inom existentiell etik analyseras exempelvis frågan om människans natur, ondska och lidande, människans roll i kosmos. Kort sagt sätts etiken här in i ett större livssammanhang där även religiösa föreställningar och tankar får brytas mot etiska frågor. Inom tillämpad etik behandlas specifika etiska problem som uppkommer inom exempelvis livsmedelsproduktion, sjukvård, och församlingsliv.

Systematisk teologi

Inom systematisk teologi studeras i första hand den kristna traditionens teologiska utveckling och nutida betydelse för såväl de kristna kyrkorna som samhället i stort. Den kristna teologin har genom historien varit intimt sammanflätad med den västerländska filosofin, varför även förhållandet mellan teologi och filosofi är en viktig del av ämnet. Exempel på underdiscipliner är bibelteologi, ekoteologi, ekumenisk teologi, feministisk teologi, historieteologi, politisk teologi, queerteologi och religionsteologi. I begränsad omfattning studeras även judiska och muslimska teologier.
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2016-04-04