Series

ISSN: 0519-9859

Psalmernas värld

Håkan Möller | Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok | Bibliotheca theologiae practicae 102 | 2019

Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola

Viktor Aldrin | Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola | Bibliotheca theologiae practicae 101 | 2018

Förnyelse - förbistring - försoning

Arne Olsson | Förnyelse - förbistring - försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015 | Bibliotheca theologiae practicae 100 | 2018

Kaplanen Herman Hedberg

Bengt Stolt | Kaplanen Herman Hedberg. Ett liv i tillbedjan och själavård | Bibliotheca theologiae practicae 99 | 2016

En katolsk liturgi för en katolsk kyrka

Maria Eckerdal | En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914-1942 | Bibliotheca theologiae practicae 98 | 2016

Kyrklig rätt och kyrklig orätt

Kyrklig rätt och kyrklig orätt

Anna Minara Ciardi, Martin Berntson (ed.) | Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson | Bibliotheca theologiae practicae 97 | 2016

Read more on the homepage of the publication series

Psalm - kön - kyrka

Agneta Lejdhamre | Psalm - kön - kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte | Bibliotheca theologiae practicae 91 | 2011

Den signade dag

Lars Eckerdal | Den signade dag. En sång - tre studier | Bibliotheca theologiae practicae 90 | 2011

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden

Hanna Källström | Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund | Bibliotheca theologiae practicae 89 | Artos & Norma | 2011

Read more on the homepage of the publication series

Lars Levi Læstadius' spiritualitet

Lilly-Anne Østtveit Elgvin | Lars Levi Læstadius' spiritualitet | Bibliotheca theologiae practicae 88 | 2010

Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

Per Dahlman | Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning | Bibliotheca theologiae practicae 87 | 2009

Kristi kropp och Guds folk

Karin Oljelund | Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000 | Bibliotheca theologiae practicae 86 | 2009

Lokal kyrklig identitet

Jonas Ideström | Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg | Bibliotheca theologiae practicae 85 | 2009

Sjukbesök och dödsberedelse

Stina Fallberg Sundmark | Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition | Bibliotheca theologiae practicae 84 | 2008

Kyrkoliv i 1800-talets Sverige

Stina Fallberg Sundmark, Göran Lundstedt (ed.) | Kyrkoliv i 1800-talets Sverige. Festskrift till Oloph Bexell | Bibliotheca theologiae practicae 83 | 2007

Biskopsämbetet och demokratin

Göran Lundstedt | Biskopsämbetet och demokratin. Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del. En kyrkorättslig undersökning | Bibliotheca theologiae practicae 82 | 2006

Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum

Gunnar Weman | Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum. Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan | Bibliotheca theologiae practicae 79 | 2006

"Herren är mitt ibland oss"

Boel Hössjer Sundman | "Herren är mitt ibland oss" En analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 | Bibliotheca theologiae practicae 78 | 2006

Kyrklig och social reform

Elisabeth Christiansson | Kyrklig och social reform. Motiveringar till diakoni 1845-1965 | Bibliotheca theologiae practicae | Artos & Norma | 2006

Read more on the homepage of the publication series

"Kristi ämbete"

"Kristi ämbete"

Tomas Fransson | "Kristi ämbete" Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan | Bibliotheca theologiae practicae | Artos & Norma | 2006

Read more on the homepage of the publication series

Liv och över nog

Ulrik Josefsson | Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet | Bibliotheca theologiae practicae 77 | 2005

Det kvinnliga diakonatet som kall

Gunnel Elmund | Det kvinnliga diakonatet som kall. Johan Christoffer Brings syn på diakonissverksamhetens uppgift och form | Bibliotheca theologiae practicae 76 | 2005

Ett samband att beakta

Per Olof Nisser | Ett samband att beakta. Psalm, psalmbok, samhälle | Bibliotheca theologiae practicae 75 | Artos & Norma | 2005

Read more on the homepage of the publication series

Towards a European Perspective on Religious Education

Rune Larsson, Caroline Gustavsson (ed.) | Towards a European Perspective on Religious Education. The RE research conference March 11-14, 2004, University of Lund | Bibliotheca theologiae practicae 74 | 2004

"Den evangeliska Mariavägen till enhet"

Birgitta Laghé | "Den evangeliska Mariavägen till enhet" En studie av Paulina Mariadotters spiritualitet | Bibliotheca theologiae practicae 73 | 2004

Moder, syster eller sköka

Kjell Blückert | Moder, syster eller sköka. Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 | Bibliotheca theologiae practicae 72 | 2004

Griftetalet mellan trostolkning och livstydning

Jan-Olof Aggedal | Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologisk studie. | Bibliotheca theologiae practicae 71 | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Socialdemokratisk kyrkosyn

Lennart Ahlbäck | Socialdemokratisk kyrkosyn. En studie i socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979–1996 | Bibliotheca theologiae practicae 68 | 2003

"... under forvandlingens lov"

Synnøve Hinnaland Stendal | "... under forvandlingens lov" En analyse av stortingsdebatten om kvinnelige prester i 1930-årene. | Bibliotheca theologiae practicae | 2003

Read more on the homepage of the publication series

”Gå vi till paradis med sång”

Anna Evertsson | ”Gå vi till paradis med sång”. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster | Bibliotheca theologiae practicae 69 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Visjonen om likeverdet

Gunvor Lande | Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret 1988-1998. Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan. | Bibliotheca theologiae practicae 67 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Den medeltida Uppsalaliturgin

Sven Helander | Den medeltida Uppsalaliturgin. Studier i helgonlängd, tidegärd och mässa | Bibliotheca theologiae practicae 63 | 2001

Ett brännglas för tidens strålar

Eva Stohlander Axelsson | Ett brännglas för tidens strålar. Striden om Torgny Segerstedts docentur 1903 | Bibliotheca theologiae practicae | 2001

Read more on the homepage of the publication series

Amisch alli Daag

Markus von Martens | Amisch alli Daag. Fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv | Bibliotheca theologiae practicae | 2001

Read more on the homepage of the publication series

Åkallan och åminnelse

Kjell Petersson | Åkallan och åminnelse. Nattvarden i mötet mellan luthersk tradition och ekumenisk teologi | Bibliotheca theologiae practicae 64 | 2000

Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan

Hans Almer | Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare | Bibliotheca theologiae practicae 62 | 1999

Ämbetsbrott av präst

Sven Lindegård | Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid | Bibliotheca theologiae practicae 61 | 1999

Mässa på svenska

Christer Pahlmblad | Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden | Bibliotheca theologiae practicae 60 | 1998

Ad experimentum

Christer Fjordevik | Ad experimentum. En observation och analys av Andra Vatinkankonciliets diakonatreform med särskild hänsyn till det förnyade diakonatets identitets- och legitimitetsproblematik | Bibliotheca theologiae practicae 59 | 1998

Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI

Kari Lawe | Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI. En renässanspåvefamilj i relation till samtidens och eftervärldens syn på celibat, prästerskap/konkubinat och prästbarns rättsliga och sociala ställning | Bibliotheca theologiae practicae 58 | 1997

Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989

Yngve Levenskog | Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. Med särskild hänsyn tagen till fängelsesjälavården | Bibliotheca theologiae practicae 57 | 1997

Den wallinska psalmen

Håkan Möller | Den wallinska psalmen | Bibliotheca theologiae practicae 56 | 1997

Församlings- och gällindelning

Gösta Mellberg | Församlings- och gällindelning. En kyrkorättslig undersökning av utvecklingen i Vänerlandskapen 1527-1680 | Bibliotheca theologiae practicae 55 | 1995

Igreja Universal do Reino de Deus

Anders Ruuth | Igreja Universal do Reino de Deus. Gudsrikets universella kyrka. En brasiliansk kyrkobildning | Bibliotheca theologiae practicae 54 | 1995

Skriftetalet i funktion

Bo Johanneryd | Skriftetalet i funktion. Skriftermålsförkunnelsens form och uppgift i Svenska kyrkans gudstjänst 1933-1983 | Bibliotheca theologiae practicae 53 | 1994

"Frukta icke, allenast tro"

Tuulikki Koivunen Bylund | "Frukta icke, allenast tro" Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902 | Bibliotheca theologiae practicae 52 | 1994

Apostasy and reform in the revelations of St. Birgitta

Ingvar Fogelqvist | Apostasy and reform in the revelations of St. Birgitta | Bibliotheca theologiae practicae 51 | 1993

Perinatal death as a pastoral problem

Astrid Andersson Wretmark | Perinatal death as a pastoral problem | Bibliotheca theologiae practicae 50 | 1993

"Begrepp om salighetens grund, ordning och medel"

Sölve Anderzén | "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" Undervisningen i en lappmarksförsamling. Jukkasjärvi församling 1744-1820 | Bibliotheca theologiae practicae 49 | 1992

In quest of the kingdom

Alf Härdelin (ed.) | In quest of the kingdom. Ten papers on medieval monastic spirituality | Bibliotheca theologiae practicae 48 | 1991

How the Holy Cross was found

Stephan Borgehammar | How the Holy Cross was found. From event to medieval legend | Bibliotheca theologiae practicae 47 | 1991

Lannavaara-missionen och læstadianismen

Olaus Brännström | Lannavaara-missionen och læstadianismen | Bibliotheca theologiae practicae 46 | 1990

Ansgarskulten i Norden

Sven Helander | Ansgarskulten i Norden | Bibliotheca theologiae practicae 45 | 1989

De sepulturis

Bertil Nilsson | De sepulturis. Gravrätten i Corpus iuris canonici och i medeltida nordisk lagstiftning | Bibliotheca theologiae practicae 44 | 1989

Religion i radio och tv under sextio år

Rune Larsson | Religion i radio och tv under sextio år | Bibliotheca theologiae practicae 43 | 1988

Liturgins teologi hos U.L. Ullman

Oloph Bexell | Liturgins teologi hos U.L. Ullman | Bibliotheca theologiae practicae 42 | 1987

Cur cantatur?

Anders Ekenberg | Cur cantatur? Die Funktionen des liturgischen Gesanges nach den Autoren der Karolingerzeit | Bibliotheca theologiae practicae 41 | 1987

Mission och gudstjänstrum

Barbro Bohman | Mission och gudstjänstrum. Kyrkobyggnadsfrågor i svensk mission 1870-1960 | Bibliotheca theologiae practicae 40 | 1983

Evangelisk katolicitet

Sven-Erik Brodd | Evangelisk katolicitet. Ett studium av innehåll och funktion under 1800- och 1900-talen | Bibliotheca theologiae practicae 39 | 1982

Från kärleksverksamhet till läkande miljö

Karl-Anders Hjortskull | Från kärleksverksamhet till läkande miljö. Diakonins ställning i kyrka och samhälle 1951-1975 | Bibliotheca theologiae practicae 38 | 1981

Religion zwischen Kirke und Schule

Rune Larsson | Religion zwischen Kirke und Schule. Die Lehrpläne für den evangelischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 | Bibliotheca theologiae practicae 37 | 1980

Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft

Karl-Gunnar Grape | Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft | Bibliotheca theologiae practicae 36 | 1980

Kyrkan, folket och dopet

Kjell Petersson | Kyrkan, folket och dopet. En studie av barndopet i svenska kyrkan | Bibliotheca theologiae practicae 35 | 1977

Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning

Carl-Gösta Frithz | Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning | Bibliotheca theologiae practicae 34 | 1976

"Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561-1942

Sven Kjöllerström | "Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561-1942 | Bibliotheca theologiae practicae 33 | 1974

Nordens första kyrkor

Gunnar Smedberg | Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie | Bibliotheca theologiae practicae 32 | 1973

Mikaelidagens predikan

Ingemar Franck | Mikaelidagens predikan | Bibliotheca theologiae practicae 31 | 1973

Johan III och Nova ordinantia

Roland Persson | Johan III och Nova ordinantia | Bibliotheca theologiae practicae 30 | 1973

Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849-1861

Gunnel Elmund | Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849-1861. Uppgift och utformning | Bibliotheca theologiae practicae 29 | 1973

Den nya sången

Sven-Åke Selander | Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige | Bibliotheca theologiae practicae 28 | 1973

1878 års katekes

Nils Andersson | 1878 års katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810-1878 | Bibliotheca theologiae practicae 27 | 1973

Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR während der Jahre 1949-1958

Sam Dahlgren | Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR während der Jahre 1949-1958 | Bibliotheca theologiae practicae 26 | 1972

Imitation och förnyelse

Allan Arvastson | Imitation och förnyelse. Psalmhistoriska studier | Bibliotheca theologiae practicae 25 | 1971

The growth of Swedish-Anglican intercommunion between 1833 and 1922

Carl Henrik Lyttkens | The growth of Swedish-Anglican intercommunion between 1833 and 1922 | Bibliotheca theologiae practicae 24 | 1970

Skriftermål som nattvardsberedelse

Lars Eckerdal | Skriftermål som nattvardsberedelse. Allmänt skriftermål i svenska kyrkans gudstjänstliv från 1811 års till 1924 års kyrkohandbok | Bibliotheca theologiae practicae 23 | 1970

Johan III och klosterväsendet

Gustaf Ivarsson | Johan III och klosterväsendet | Bibliotheca theologiae practicae 22 | 1970

Das Pater noster in der Messe

Ingemar Furberg | Das Pater noster in der Messe | Bibliotheca theologiae practicae 21 | 1968

Konfirmasjonen i reformasjonstiden

Bjarne Hareide | Konfirmasjonen i reformasjonstiden. En undersøkelse av den lutherske konfirmasjon i Tyskland 1520-1585 | Bibliotheca theologiae practicae 20 | 1966

Kräkla och mitra

Sven Kjöllerström | Kräkla och mitra. En undersökning om biskopsvigningar i Sverige under reformationstidevarvet | Bibliotheca theologiae practicae 19 | 1965

Ritus Cisterciensis

Hilding Johansson | Ritus Cisterciensis. Studier i de svenska cisterciensklostrens liturgi | Bibliotheca theologiae practicae 18 | 1964

Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882-1962

Bengt Enström | Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882-1962 | Bibliotheca theologiae practicae 17 | 1964

Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition

Per-Olov Ahrén | Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition | Bibliotheca theologiae practicae 16 | 1964

De septem sacramentis

De septem sacramentis

Carl-Gustaf Andrén | De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400 | Bibliotheca theologiae practicae 15 | 1963

Read more on the homepage of the publication series

Peitistisk kyrkokritik

Nils Staf | Peitistisk kyrkokritik. En kyrkorättslig undersökning | Bibliotheca theologiae practicae 14 | 1962

Den laestadianska själavårdstraditionen i Sverige under 1800-talet

Olaus Brännström | Den laestadianska själavårdstraditionen i Sverige under 1800-talet | Bibliotheca theologiae practicae 13 | 1962

Nyevangelismens kyrkokritik

Sven Gustafsson | Nyevangelismens kyrkokritik | Bibliotheca theologiae practicae 12 | 1962

Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden

Göran Inger | Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden | Bibliotheca theologiae practicae 11 | 1961

Svensk psalm under 1900-talet

Allan Arvastson | Svensk psalm under 1900-talet. Studier beträffande psalmboksfrågan i Sverige från sekelskiftet fram till 1937 | Bibliotheca theologiae practicae 10 | 1959

Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft

Carl Henrik Martling | Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft | Bibliotheca theologiae practicae 9 | 1958

Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden

Bengt Ingmar Kilström | Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden | Bibliotheca theologiae practicae 8 | 1958

Mässans budskap

Jacob Jacobsson | Mässans budskap. En studie i de fasta sångpartierna i svenska mässan under reformationstiden | Bibliotheca theologiae practicae 7 | 1958

Guds och Sveriges lag under reformationstiden

Sven Kjöllerström | Guds och Sveriges lag under reformationstiden. En kyrkorättslig studie | Bibliotheca theologiae practicae 6 | 1957

Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse

Sven Lindegård | Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571-1686 | Bibliotheca theologiae practicae 5 | 1957

Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder

Sven Helander | Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder | Bibliotheca theologiae practicae 4 | 1957

De svenska traktatsällskapen 1808-1856

Torvald Ribbner | De svenska traktatsällskapen 1808-1856. Verksamhet och litteratur | Bibliotheca theologiae practicae 3 | 1957

Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv

Ulf Björkman | Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv. Med särskild hänsyn till svensk medeltida tradition | Bibliotheca theologiae practicae 2 | 1957

Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid

Carl-Gustaf Andrén | Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid | Bibliotheca theologiae practicae 1 | 1957

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05