Sommarkurser 2020

Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier 7,5 hp

Förkortningen COVID-19 hamnade plötsligt på allas läppar. På kort tid sattes stora delar av världen i karantän. Förutom alla direkta dödsoffer, som åtminstone räknas i hundratusentals, så är de samhälleliga och folkhälsorelaterade skadeverkningarna av detta globala undantagstillstånd svåra att överblicka. Syftet med Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier är att belysa epidemiska farsoter i ett brett historiskt, religionsvetenskapligt och kulturellt sammanhang.

Kursperiod: 2020-06-08 – 2020-07-10

Kursen ges på distans.

Till kurssidan
 

Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken 7,5 hp

Bibeln har ofta en given roll i diskussioner om sexualitet och sexualitetens roll i västerländsk idéhistoria. Sommarkursen Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken lyfter fram olika typer av texter i Bibeln för att identifiera dess uttryck av sexualitet. Hur framställs relationen mellan kön, sexualitet och makt inom de så kallade "testamenten"? Eftersom de bibliska texterna spänner över många århundraden och geografiska områden frågar vi också: Vilken påverkan i fråga om sexualitet kan vi se från Bibelns omkringliggande kulturer och kontexter? Kursen ges på distans. Läs mer på kurssidan. Lärare: Blaženka Scheuer, Maria Sturesson och Joel Kuhlin

Kursperiod: 2020-06-08 – 2020-08-14 Kursen ges på distans.Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap 7,5 hp

Under 1800-talet blomstrade ockultismen, en bred kulturell strömning som försökte återförtrolla världen genom att återuppliva Antikens och Renässansens esoteriska läror. Dessa ockulta rörelser kunde organisera sig i löst sammanhållna grupper och hierarkiska ordenssällskap och intresserade sig för allt från ritualmagi och alkemi till spiritism och tarot. Ockultismen är en del av vår historia och kultur som länge varit osynlig i akademisk forskning. Trots det har den haft stor påverkan på samhället. Tvärtemot vad man skulle kunna tro var de ockulta rörelserna engagerade i samhällsdebatten, från djurrätt och feminism till kolonialpolitik och nationalism. Kursen ges på distans sommaren 2020 med anledning av Covid-19. Läs mer på kurssidan

Lärare: Olivia Cejvan, Johan Nilsson

Kursperiod: 2020-06-08 – 2020-08-14

Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid 7,5 hp

Den så kallade #metoo-kampanjen och därtill kopplade #metoo-upprop har under det senaste året fått ett stort genomslag och har bidragit till att synliggöra såväl strukturella samt individuella aspekter avseende mäns övergrepp på kvinnor inom i princip alla delar av samhället. Kursen sätter denna utveckling i relation till teorier om genus och makt, men bidrar också till att introducera etiska grundantaganden – såsom alla människors lika värde – som är centrala för att belysa och motverka patriarkala strukturer. Kursen ges på distans.

Kursperiod: 2020-06-08 – 2020-08-14

Läs mer på kurssidan

Lärare på kursen: Emil Bernmalm, Johanna Gustafsson Lundberg, Alexander Maurits, Sinikka Neuhaus