Sommarkurser 2014

ISLB17 Islam och retorik – från Muhammad till mp3    7,5 hp

Vilken roll spelar retoriken inom islam? Hur övertygade profeten Muhammad sina samtida på Arabiska halvön på 600-talet och hur försöker olika muslimska företrädare vinna gehör för sina ståndpunkter i nutiden? Finns det något samband mellan retoriken i den arabiskspråkiga muslimska traditionen och den västerländska retoriken, som spårar sitt ursprung till det antika Grekland, eller är det fråga om två helt olika och särskilda traditioner? Dessa frågor, och många andra, får du svar på genom den här kursen. Den lyfter fram retorikens betydelse i islams historia och ger en orientering i historiska såväl som nutida exempel på islamisk retorik – från Muhammads och de första kalifernas talekonst fram till 2000-talets globaliserade värld, där företrädare för skilda riktningar och attityder konkurrerar om uppmärksamheten med hjälp av Internet och digitala ljudformat som mp3.

TLVB52 Det onda och de onda – från demoner till psykopater    7,5 hp

Att ondska existerar är en empirisk sanning: varje dag begås onda handlingar, varje dag drabbas människor av ondska. Kan man förklara ondska? Vad hände egentligen i Abu Ghraib? Och är det möjligt att förstå en man som Josef Fritzl? Är han en ond människa - kan man överhuvudtaget tala om onda människor . Kan ondska förebyggas? Vi använder oss av både filosofiska och teologiska teorier, skönlitteratur och film för att söka ondskans rötter. Man kan inte lova att vi finner svaret, men det kommer säkert att bli spännande diskussioner och utmanande texter.

TLVB51 (O)intelligent design? En studie i semivetenskap    7,5 hp

Kan man med hjälp av vetenskapen dra slutsatser om Guds existens? Tyder exempelvis universums födelse för ca 13,7 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare? Stöder årmiljarder av evolution snarare en motsatt slutsats? Och vad är mest rationellt att tro: att naturkonstanternas biologiskt gynnsamma värden är (i) en ren slump, (ii) ett av oändligt många möjliga utfall i multiversum, (iii) fysikaliskt nödvändiga på ett sätt vi ännu inte känner till, eller (iv) medvetet finjusterade? Dessa och dylika frågor diskuteras under kursens gång. Genom att på ett filosofiskt sätt dissekera ett antal teologiskt relevanta semivetenskapliga argument, dvs. argument vars slutsatser har med Gud att göra och delvis baseras på vetenskapliga rön, övar vi oss i argumentationsanalys, vi lär oss uppskatta vetenskapens räckvidd, vi får en fördjupad förståelse för den komplicerade relationen mellan vetenskap och religion, och vi blir bättre på att identifiera grundläggande (och ofta outtalade) antaganden av metafysisk eller kunskapsteoretisk art.