Patristica Nordica Annuaria

Patristica Nordica Annuaria

Tidskriften sänds ut till såväl prenumeranter som CPLs medlemmar. Dess syfte är att spegla nordisk patristisk forskning, d.v.s. forskning om kristendomens framväxt och utveckling under de första åtta århundradena.

Tidskriften innehåller referentgranskade artiklar, samt recensioner och information om pågående forskning. Bidragen är huvudsakligen på skandinaviska språk, men även engelska förekommer.

Patristica Nordica Annuaria utgör fortsättningen på Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, årgångarna 1-25/1987-2010.

För riktlinjer och stilguide för artikelförfattare till Patristica Nordica Annuaria, se Författarinstruktioner PNA

För prenumeration, vänligen kontakta redaktionen (henrik.johnsenteol.luse) eller ansvarig utgivare, prof. Samuel Rubenson (samuel.rubensonteol.luse).


Patristica Nordica Annuaria is published yearly by Collegium Patristicum Lundense at Centre for Theology and Religious Studies, Lund University.

The journal is distributed to CPL's members and subscribers. It aims at presenting Nordic patristic research, that is, research on the emergence and development of Christianity during its first eight centuries.

 

The journal contains peer reviewed articles, reviews, and information about current Nordic research. The contributions are mainly in Scandinavian languages, but sometimes in English.

Patristic Nordica Annuaria is a continuation of Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, issues 1-25/1987-2010.

For author guidelines and style sheet for Patristica Nordica Annuaria, see Style Sheet PNA.

For subscription, please contact the editorial staff (henrik.johnsenteol.luse), or prof. Samuel Rubenson (samuel.rubensonteol.luse), who is legally responsible publisher for the bulletin.