Praktisk teologi - ämnesintroduktion

Vad är praktisk teologi?

Ämnet praktisk teologi handlar om kyrkoliv och kyrklig praxis i både historia och nutid. Det omfattar egentligen allt som kan betraktas som typiskt kyrkligt, men det finns tre huvudområden: gudstjänst, undervisning och kyrkorätt.

Kristen gudstjänst kallas med ett grekiskt ord för liturgi, och det vetenskapliga studiet av gudstjänsten heter följaktligen liturgik. Inom liturgiken studeras dels gudstjänstens historia, dels dess principer och funktioner. Hymnologi kallas ett specialområde inom liturgiken som behandlar psalmernas och den liturgiska sångens historia och funktioner.

Kristen undervisning förekommer i många former varav den mest karakteristiska är predikan. Det grekiska ordet för predikan är homilia, varför det vetenskapliga studiet av predikan kallas homiletik. Homiletiken har en indelning som liknar liturgikens: den omfattar dels predikans historia, dels dess principer och funktioner, med retorik som viktig hjälpvetenskap.
Den mest grundläggande undervisningen om kristen tro och kristet liv har historiskt sett oftast tagit sig andra uttryck än predikan. Här har man talat om ’katekes’, av ett grekiskt ord som betyder just undervisning. Studiet av katekesundervisningen i alla dess former (inte bara Luthers Lilla katekes!) kallas kateketik.

Kyrkorätt (eller kanonisk rätt) handlar förstås om regleringar av kyrkolivet. Liksom varje mänsklig gemenskap behöver kyrkan lagar och regler för att kunna fungera. Kyrkorätten omfattar regler både för kyrkans yttre förhållanden – dess relation till staten, organisation, och egendom – och för dess inre liv: gudstjänst, förkunnelse och sakramentsförvaltning. Det akademiska ämnet kyrkorätt behandlar, i likhet med liturgik och homiletik, såväl kyrkorättens historia som dess principer och funktioner.

Ett mångfacetterat ämne

När ämnet praktisk teologi kom till i början av 1800-talet var dess syfte att förbereda blivande präster och pastorer för pastoral tjänst genom att ge dem kunskap om gudstjänstens, förkunnelsens och församlingsledningens historia och principer. Men så småningom kom intresset att vidgas till kyrkan som helhet. Man började arbeta med frågor om hur gudstjänst, förkunnelse och kyrkorätt fungerar tillsammans, och om hur lekmän och ämbetsbärare samspelar. Denna utveckling öppnade för olika slags totalperspektiv på kyrkolivet, varav de viktigaste är ecklesiologi (läran om kyrkan), pastoralteologi (läran om pastoralt arbete) och spiritualitet (läran om fromhetslivets strukturer och uttryck, inklusive askes och mystik). Vidare fann man att studiet av kyrkan behövde ta in ytterligare fenomen, såsom kyrklig konst, musik, litteratur och arkitektur, diakoni och klosterliv.

Praktisk teologi är alltså ett mångfacetterat ämne – så mycket mer som det i princip omfattar alla världens kyrkor och kristna samfund.