Kyrkohistoria (inkl patristik) - ämnesintroduktion

Varför är det spännande med kyrkohistoria?

Att syssla med kyrkohistoria är att befinna sig i skärningspunkten mellan teologi och historia. I studiet av ämnet får du de redskap du behöver för att bättre förstå och hantera frågor och företeelser som har med kristendomens olika yttringar att göra. Här ställs frågorna om hur den kristna kyrkan genom tiderna i teologi, förkunnelse och strukturer, mött de faktiska människorna - som individer, grupper eller kulturer - och vilka idéer och strukturer och vilken spiritualitet, som det mötet genererat.

Varierande metoder och samarbetsparter!

Vi som ägnar oss åt kyrkohistoria i Lund studerar en mängd olika typer av historiskt källmaterial och använder därför varierande metoder för att studera den kristna kyrkans sammanhang och utveckling från äldsta kyrkan till modern tid. De olika sätten att närma sig historien öppnar dörrar mot andra vetenskapliga discipliner. Vi lär oss att förstå den kristna kyrkans idéhistoriska, kulturella och socialpolitiska betydelse i samtal med andra. Vi samarbetar med ämnen som historia, rättshistoria, klassisk filologi och litteraturvetenskap.

Tyngdpunkter i forskning och ämnesutveckling

Forskning om den tidiga kristenheten, patristiken, utgör en tyngdpunkt inom ämnet. Särskild uppmärksamhet ägnas klosterväsendet, gudstjänstlivet och den berättande litteraturen. Det ämnesövergripande patristikseminariet gästas regelbundet av forskare från andra ämnen och lärosäten. Andra tyngdpunkter inom ämnet är det folkliga fromhetslivet - historia underifrån - avspeglat i kyrklig sed och andaktslitteratur, ofta bevarad som muntlig kyrkohistoria från 1800-talet och framåt, samt idéhistoriska perspektiv från reformationen till nutid. Engelsk kyrkohistoria och relationen mellan kyrkan och totalitära regimer är andra inriktningar. Kring Kyrkohistoriska arkivet - LUKA - har ett omfattande tvärvetenskapligt samarbete utvecklats. Medeltidsforskningen är under utveckling.
Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-02