2010: Göran Bergstrand & Robert K. C. Forman

Göran Bergstrand Göran Bergstrand, född 1930, har som präst ägnat huvuddelen av sitt arbete åt enskild själavård och var under 13 år direktor vid terapiutbildningen S:t Lukasstiftelsen (nu Förbundet S:t Lukas). Han är också verksam som handledare och föreläsare i själavårdsfrågor. Som författare har Göran Bergstrand publicerat en rad arbeten som alla berör gränsområdet mellan psykologi och teologi, och som bidragit till folkbildningen i berörda ämnen, men som också fått stort inflytande på den praktiska och teoretiska utbildningen i själavårdsfrågor både inom universitet/högskola och inom samfunden. Ett genomgående och variationsrikt tema i Bergstrands författarskap är den psykologiska förståelsen av religionen och det religiösa livets utveckling. Med dessa verktyg förankrade i teori och praktik visar Bergstrand övertygande vilka mänskliga mekanismer som är aktiva i dialogen mellan människan och religionen. Göran Bergstrand har också i sitt författarskap riktat intresset mot uppmärksammade händelser som berör relationen människa och religion. I böckerna om Yngsjömordet och Knutby ges varsamma men fullödiga analyser av de tragiska händelserna: En själavårdares dilemma (2004) respektive Inte bara Knutby. Drömmen om det fullkomliga (2007). Göran Bergstrands omfattande arbete med att introducera och diskutera själavårdens teori och att sammanfatta dess praktiska konsekvenser gör honom synnerligen förtjänt av ett hedersdoktorat vid teologiska fakulteten. Robert K. C. Forman Robert K. C. Forman är religionsfilosof och religionspsykolog och har under de gångna decennierna haft stort inflytande på forskningen kring mystik och spiritualitet. Tillsammans med en grupp kollegor startade han en debatt som berör de intensiva religiösa erfarenheternas relation till vårt språk och de religiösa traditionerna. Genom att lyfta fram texter som beskriver vad som kallas ”pure consciousness events” vill Forman och hans kollegor visa att det är möjligt att uppleva en dimension bortom alla modeller, föreställningar, förväntningar och språk. Diskussionen fortsatte i antologin ”The Innate Capacity” (1998) och i boken ”Mysticism, Mind, Consciousness” (1999). För några år sedan (2004) kom arbetet ”Grassroots Spirituality” som är en empirisk undersökning av den s.k. nya spiritualiteten. Till Formans övriga meriter kan nämnas att han är initiativtagare till den akademiska tidskriften ”Journal of Consciousness Studies” och grundare av ”The Forge Institute” som fokuserar på studiet av nutida spiritualitet. Den debatt som har förts mellan Robert K.C. Forman och forskare som försvarar en annan hållning har betytt mycket för den internationella akademiska diskussionen kring mystik erfarenhet och dess relation till de religiösa traditionerna. Forman är den av dessa två akademiker som har haft den bredare verksamheten, inklusive vad vi kallar tredje uppgiften.
Pamela S. Anderson

Göran Bergstrand

Gerhard Besier

Robert K. C. Forman