2006: Sarah A. Coakley & Roy P. Mottahedeh

Professor Sarah A. Coakley

Sarah A. Coakley, Watertown, MA, USA, f. 1951, är sedan 1993 Edward Mallinckrodt Professor of Divinity vid Harvard Divinity School, Harvard University. Coakley har blivit internationellt känd som en förnyare av systematisk teologi. Hon anser att teologins traditionella fragmentisering i ofta isolerade forsknings- och undervisningsdiscipliner borde övervinnas till förmån för en ny helhetssyn ("théologie totale") som relaterar den akademiska teologins intellektuella diskurser till den levande teologins närområden, där talet om Gud dagligen pågår: bön, gudstjänst, ritual, spiritualitet, själavård, politik, naturvetenskap och teknologi, konst och poesi, musik och film. Systematisk teologi har alltså inte bara tilluppgift att kritiskt och självkritiskt ompröva sina relationer till andra universitetsdiscipliner (filosofi, sociologi, antropologi, genusteori, ritualteori, konst- och musikvetenskap mm), utan att även ta upp de fragment som den akademiska teologin hittills ofta ignorerat, nämligen hur den kristna läran faktiskt är gestaltad i vår värld. Teologins traditionella arbete med bibliska, dogmatiska och filosofiska utläggningar och systematiseringar skall breddas och fördjupas genom fältstudier som belyser de teologiska uttryck människor utvecklar lokalt och politiskt, kroppsligt och socialt, rituellt och sakramentalt för sina gudsrelationer. Detta arbetssätt förpliktar den systematiska teologin att i större utsträckning även studera samspelet mellan intellekt, affekt och kropp samt hur det centrala mänskliga begäret (desire) är gestaltat, disformerat och transformerat i relation till Gud, andra människor, universum och det egna framväxande jaget. Hon anser desire som den kategori som bäst förklarar den mänskliga relationen till det gudomliga.

Bland Coakleys mest uppmärksammade böcker finns Christ Without Absolutes: A Study of the Christology of Ernst Troeltsch (1988/1994), Religion and the Body (1997/2000), Powers and Submissions: Spirituality, Philosophy and Gender (2002), and Re-Thinking Gregory of Nyssa (2003). Vid Lunds universitet används hennes böcker och artiklar i flera kurser och forskningsprojekt. Coakley är en tydlig röst inom dagens debatt om kvinnors roll i kyrka och samhälle samt om religionens potential för ett konstruktivt samarbete med naturvetenskap och medicin.

Sarah Coakley är född och uppvuxen i England. Tidigare var hon verksam vid universiteten i Lancaster och Oxford. Hon är prästvigd i anglikanska kyrkan (Church of England).

                                                                                   

Professor Roy P. Mottahedeh

Roy P. Mottahedeh, Brookline, Massachusetts, f 1940, är professor i historia vid Harvard University. Under 1960-talet studerade Mottahedeh vid Harvard för den legendariske arabisten och islamforskaren Sir Hamilton Gibb. Efter disputationen arbetade Mottahedeh vid Princeton University fram till 1986 då han kallades till sitt Alma mater som professor i islams historia. Mottahedeh har under sin karriär tilldelats ett flertal akademiska priser. Det mest kända är förmodligen The MacArthur Prize som tilldelas närmast geniförklarade yngre professorer. I en kort presentation av föreliggande slag kan två böcker av Mottahedeh lyftas fram.

Den första bär titeln Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society (1980/2001) och är en klassiker inom studiet av muslimska samhällen. Studien är koncentrerad kring relationer mellan människor och hur dessa kan utgöra en grund för att skapa ett politiskt stabilt samhälle i en orolig värld. I arbetet om den buyidiska dynastin under 900- och 1000-tal visar Mottahedeh teoretiskt nytänkande, känsla för hur texter kan tolkas och en pedagogisk skicklighet i vetenskapligt författande som många idag tar som förebild. Hans ambition att försöka finna nya vägar och till exempel studera betydelsen av anekdoter i ett samhälle, har bildat skola för andra som studerat historia utanför Europa och Nordamerika.

Den andra boken är The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran (1985 eller senare). Denna bok anses allmänt vara en av de bästa böcker som skrivits om Irans historia. Boken är skriven i flera nivåer. Den börjar som en enkel biografi över en iransk mullahs liv, men väver in Irans äldre historia, men framför allt den religiösa och politiska utvecklingen i landet under 1900-talet. Återigen visar Mottahedeh en mästerlig förmåga att organisera sitt material och hitta nya vägar att presentera sin forskning. Materialet till boken består av intervjuer med iranska religiöst lärde som alltså formas till en persons upplevelser, vilket i sin tur vävs samman med iransk historia. Bokens användning av en konstruerad biografi som ramberättelse ger även Mottahedeh en möjlighet att analysera den utbildning som sker av religiöst lärde inom den shiitiska traditionen i Iran. Det spännande med person Mottahedeh är hans intellektuella nyfikenhet, nytänkande och förmåga att reflektera kring långa historiska perspektiv, något som symboliseras av att hans publikationer behandlar allt från abbasidisk historia till dagens konflikter i Irak. Kontakter med svenska forskare i allmänhet har rört flera frågor, men i förhållande till Lund kan sägas att han följt utvecklingen av islamologi och samverkat med forskare från Lunds universitet. Dessutom har han på ett vänligt och inspirerande sätt uppmuntrat lundaforskare som besökt Harvard.

Till sist kan påpekas att Mottahedeh även är en engagerad forskare och har deltagit i ett stort antal debatter, bland annat om frågor som rör orientalism och den så kallade "clash of civilizations" – ett engagemang som kan vara vägledande för hur en forskare förmedlar kunskap och deltar i aktuella samhällsdebatter.

Sarah A. Coakley

Sarah A. Coakley

Roy P. Mottahedeh

Roy P. Mottahedeh