2005: Rodney Stark

Professor Rodney Stark Rodney Stark, f. 1934, Corrales, New Mexico, USA, professor emeritus i Sociology and Comparative Religion vid University of Washington och numera University Professor of Social Sciences vid Baylor University. Vid Baylor har Stark byggt upp det tvärvetenskapliga Center for Religious Inquiry Across the Disciplines och grundat den tvärvetenskapliga internetbaserade tidskriften Interdisciplinary Journal of Research on Religion. Rodney Stark är sedan många år en av förgrundsgestalterna inom den internationella religionsvetenskapliga forskningen. Hans hittillsvarande vetenskapliga produktion omfattar 28 böcker och mer än 140 vetenskapliga artiklar. Den spänner över ett mycket brett fält, men har sin tyngdpunkt inom det religionsvetenskapliga området. Hans forskning har i många avseenden varit teoretiskt och metodiskt nyskapande. På ett sätt som varit ovanligt inom det religionsvetenskapliga området arbetar Stark med att utifrån samhällsvetenskaplig teoribildning rigoröst formulera hypoteser som prövas mot empiriskt material. Som exempel kan nämnas hans användning av s.k. ”rational choice theory”  inom den religionssociologiska forskningen, som initierade en omfattande debatt inom ämnet och som ledde till en omprövning av en bland religionssociologer tidigare utbredd syn på religiöst beteende som ett irrationellt fenomen. Starks teoretiskt och metodiskt innovativa sätt att arbeta har gjort det möjligt för honom att ifrågasätta tidigare vedertagna uppfattningar inom religionsvetenskaplig forskning. Förutom hans analys av religiositet ur ett ”rational choice”-perspektiv, har hans omvärdering av effekterna av religiös pluralism setts som inledningen till ”ett nytt paradigm” inom religionssociologin. I motsats till vad många forskare tidigare antagit, har Stark visat att ökad religiös pluralism i ett samhälle kan väntas leda till ökad religiös aktivitet, medan religiösa monopol, t.ex. statskyrkor, motverkar ett högt religiöst deltagande. Stark har också tidigt kritiserat den så kallade ”sekulariseringsteorin”, enligt vilken religionens betydelse i moderna samhällen successivt kommer att minska och upphöra. Stark började sin bana som journalist och har förmågan att skriva på ett sätt som gör hans böcker tillgängliga för en betydligt bredare läsekrets än vad som brukar vara fallet med akademiska texter. Hans forskning har därför fått ett ovanligt stort genomslag även utanför kretsen av specialister inom de forskningsområden som han behandlat. Många av hans böcker och artiklar har översatts till andra språk och han har tilldelats åtskilliga vetenskapliga utmärkelser.
Rodney Stark

Rodney Stark