Systematisk teologi

Forskarutbildning i systematisk teologi

Teologi som akademisk disciplin växte fram tillsammans med de första universiteten under högmedeltiden. Det forskningsämne som idag benämns systematisk teologi är av aningen senare datum. Termen ”systematisk” återspeglar 1800-talets fascination för systemtänkande inom filosofi, biologi, språkforskning och många andra områden. Det är alltså i denna kontext som ämnet systematisk teologi växer fram, där den grundläggande tanken är att den kristna traditionens centrala läror studeras som ett system bestående av olika komponenter: läran om Gud, Kristus, den heliga Anden, treenigheten, skapelsen, synden, frälsningen, kyrkan, sakramenten, de yttersta tingen, etc.

Ämnets struktur

Även idag struktureras disciplinen i stor utsträckning av de olika läroaspekterna som studeras enskilt eller i relation till varandra. Exempel på forskningsfrågor kan vara hur idén om Gud som inkarnerad i en manlig kropp påverkat synen på kön och kroppslighet i den västerländska traditionen; vilka konsekvenser ett högkyrkligt respektive folkkyrkligt ideal får för synen på kyrkans plats i kulturen; vilken roll eskatologiska föreställningar om ett kommande himmelrike spelat för sekulära utopier om ett idealiskt samhälle på jorden.

Aktuella forskningsområden

Den systematiska teologin har i varje tid förhållit sig till sin tids aktuella frågor och problem. Exempel på debatter som förs i nutiden är hur den bibliska synen på skapelsen påverkat den moderna västerländska synen på naturen. Här har flera forskare hävdat att kristendomens ”avförtrollade” syn på naturen spelat en negativ roll, alltmedan andra menar att detta är en missläsning av Bibelns i grunden holistiska syn på människa och natur. Andra kritiska debatter rör kristendomens tveeggade förhållande till människan som kroppslig och sexuell varelse. Inom olika genusorienterade teologier granskas kyrkans fördömande av vad som betraktats som ”avvikande” former av sexualitet genom historien, samtidigt som man visar på resurser i traditionen för en mer inkluderande syn på sexualitet och kroppslighet.

Tvärvetenskaplighet och förhållande till andra religiösa traditioner

En väsentlig del av den systematisk-teologiska forskningen sker i tvärsnittet till andra akademiska discipliner. Filosofi är här självskrivet, men viktig forskning bedrivs även i dialog med till exempel film-, konst- och litteraturvetenskap samt olika naturvetenskaper. Exempel på frågor som kan aktualiseras är förekomsten av teologiska motiv i viktiga författar- och konstnärskap eller jämförelser av teologiska och existentiella uppfattningar om tid i relation till naturvetenskapliga tidsbegrepp.

Summa summarum syftar den systematiska teologin till att kritiskt och konstruktivt reflektera över det kristna arvet och dess verkningshistoria i såväl Europa som övriga delar av världen. En fråga som diskuterats under senare decennier är dock om den systematiska teologin verkligen bör vara begränsad till den kristna traditionen. Mot denna bakgrund görs idag ansatser vid en rad lärosäten i Europa att vidga definitionen av systematisk teologi till att även inrymma judiska, muslimska eller konfessionsöverskridande teologier.

Systematisk teologi i Lund

Den systematisk-teologiska forskning som idag bedrivs i Lund fångar in flera av de perspektiv som presenteras ovan. För att läsa mer om vad vi som är aktiva i ämnet vid CTR just idag forskar kring, klicka på något av namnen i personal!

 

Sidansvarig: jayne.svenungssonctr.luse | 2024-01-15