Religionsfilosofi

Religionsfilosofin är lika gammal som religionerna själva: det är den rationella reflektionen över religioners och livsåskådningars påståenden, strukturer, argument, outtalade och uttalade förutsättningar och konsekvenser. Rationell reflektion över religiösa och existentiella frågor är världsvid och förekommer inom alla stora vishetsarv. Vad är meningen med livet? Hur kan vi veta något? Finns det något högre väsen? Vad menas med kärlek? Vad händer efter döden? Det verkar tillhöra den mänskliga existensen att undra och förundra sig över frågor som dessa. Vad som räknas som rationellt och förnuftigt kan dock variera i olika kontexter och är i sig en filosofisk fråga som diskuteras mycket idag. Religioner upplevs dessutom ofta som problematiska just med avseende på förnuftet, särskilt i den naturvetenskapsorienterade västerländska samtidskulturen.

Vad forskar man om?

Som akademiskt ämne sedan 1700-talet har religionsfilosofin tidigare varit tätt knuten till den systematiska teologins och därmed den kristna trons frågeställningar, men behandlar idag alla slags filosofiska problem som väcks av religion och livsåskådning. Några nyare religionsfilosofiska frågeställningar är hur man filosofiskt kan gripa sig an saker som riter eller konstverk; det vill säga, inte bara analysera texter och dogmer utan också andra centrala religiösa moment. Feministisk religionsfilosofisk forskning, som vuxit fram sedan 1990-talet, tänjer också på ämnets traditionella gränser genom att ta upp frågor som berör genus och intersektionalitet, både i relation till traditionella frågor om gudsbild, rationalitet, mm, och till mer konkreta uttryck som t ex religiöst förtryck av kvinnor eller avvikare från den sexuella normen inom religionen i fråga.  

Hur gör man?

Begreppsanalys, kritisk eftertanke och konstruktion och prövning av argument, förutsättningar och slutsatser är vanliga redskap för den religionsfilosofiske forskaren, liksom fenomenologiska och hermeneutiska metoder.

Vilka filosofiska områden berörs?

Summa summarum syftar religionsfilosofi till att behandla sådana filosofiska problem som uppkommer ur religion och sekulära livsåskådningar, och tar upp klassiska centrala frågor om t.ex. sanning, kunskap, mening, verklighet och rationalitet. Religionsfilosofi ger också redskap till att utföra kritisk och konstruktiv reflektion kring temata av betydelse för människan och samhället idag, som religionsfrihet, religionspluralism, religiöst motiverad diskriminering, den fria viljan, mm.

Vad forskar vi om i Lund?

Religionsfilosofisk forskning i Lund präglas av mångfald och en öppenhet för nya synvinklar. Alla möjliga och (till synes) omöjliga filosofiska frågor som uppkommer ur religion och livsåskådning kan behandlas inom religionsfilosofin och vilka frågor som dominerar vid varje given tidpunkt beror därför på vilka intressen som forskande personal och doktorander har. För att läsa mer om vad vi som är aktiva i ämnet vid CTR idag intresserar oss för, klicka på något av namnen i högerspalten.

AVHANDLINGAR

Foto: Ben Pollard from Bristol, CT (Deep in thought), via Wikimedia Commons
Foto: Ben Pollard from Bristol, CT (Deep in thought), via Wikimedia Commons
Sidansvarig: jayne.svenungssonteol.luse | 2023-08-16