Etik

Exempel på forskning inom ämnet:
  • Värdetraditioner, värdekonflikter och värdegemenskap i främst det svenska samhället under 1900-talet, särskilt i samband med ett av RBJ finansierat projekt. T ex behandlas traditionen Hägerström, makarna Myrdal, Tingsten, Hedenius.
  • värdekonflikter där svensk homogenitet utmanas (friskoledebatten, möten med islamsk tradition, samvetskonflikter).
  • frikyrklig moraltradition och svenskkyrklig tradition beträffande könskonstruktioner, samt
  • temat försoning med exempel från Nordirland och Sydafrika, sett i relation också till värdegemenskap och värdekonflikt. I anslutning till detta har också ett internordiskt projekt med samma temat slutförts.
  • Universalism och partikularism i etiken; frågor om global etik och kulturell mångfald; kontextualitet och relativism; ny internationell etik; värdegemenskap och mångkulturalitet, särskilt frågan om särbehandling.
  • Genderperspektiv i etikanalysen, bl a subjektsuppfattningar, könskonstruktioner, förtryck, särskilt i samband med kristen etik och kvinnors författarskap
  • Bioetik, sociobiologi och etik, medicinsk etik och vårdetik; principerna om livets helgd resp. livskvalitét; biblioterapi och etik; omhändertagande av missbrukare.
  • Utformningen av en kristen etik, principiellt och idéhistoriskt; J O Wallins moraluppfattning; förlåtelsebegreppet.
  • Etik och estetik; etik och litteratur principiellt och särskilt med analys av Lars Ahlins författarskap.
Sidansvarig: jayne.svenungssonteol.luse | 2021-08-13