lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan 2009 har jag arbetat som forskare och lärare i Nya testamentets exegetik vid CTR, från 2014 som universitetslektor (docent 2015). Jag är också studierektor för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2012-17.

Min forskning har huvudsakligen rört frågor om den historiske Jesus och evangelierna. På senare tid tid har mitt intresse riktats mot Paulus och hans plats i den hellenistiska bildningstraditionen. Jag berättar mer om det sistnämnda ämnet i min docentföreläsning, som kan ses här.

Att få bidra till en utbildning av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet är en angelägenhet för mig. Jag undervisar och handleder studenter på grundnivå och avancerad nivå samt är biträdande handledare för ett avhandlingsprojekt på forskarnivå.

Åren 2002-2009 var jag verksam vid Göteborgs universitet, där jag också disputerade. Från och med juli 2017 är jag anställd som universitetslektor vid Göteborgs universitet. Min anställning vid CTR upphör 31 december 2017.

Forskning

Om forskningen

Ämnet för min avhandling var den historiske Jesus och syndaförlåtelsen. Utöver den studien har jag ägnat forskningstid både åt den historiske Jesus och åt hur evangelierna kan förstås i ljuset av antika retoriska läroböcker. Vidare har jag arbetat med Johannesevangeliets genre och gammaltestamentliga bakgrund. Jag är också mer allmänt intresserad av hur Nya testamentet är påverkat av Gamla testamentet och tidigjudisk litteratur.

För närvarande ägnar jag mig åt ett mer omfattande projekt om Paulus och hans plats i den hellenistiska bildningstraditionen.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (9 st)
Recensioner (20 st)
Tidningsartiklar (14 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

2011-14 Koordinator för The Study of the Historical Jesus Research Group, European Association of Biblical Studies

2012-13 Recensionsansvarig, Svensk exegetisk årsbok

2013-16 Redaktionssekreterare, Svensk exegetisk årsbok

2016- Ledamot av styrelsen, Akademi för bibelvetenskap

2016- Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund

2017- Ledamot av styrgruppen för sektionen Historical Jesus, Society of Biblical Literature

Tobias Hägerland

Universitetslektor, docent
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Studierektor
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tobias.hagerlandctr.luse

Telefon 046–222 97 53

Rum LUX:B119

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30