lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i religionshistoria med fokus på den senantika religiösa världen. Jag sysslar främst med tidig kristendom och speciellt kyrkofäderna och texterna i Nag Hammadi-biblioteket, ett relativt nytt textfynd som gjordes år 1945 i södra Egypten. De över femtio texterna och fragmenten är på koptiska och innehåller mycket "gnostiskt" material (kristet, judiskt och hermetiskt) men även annat, som t.ex. delvisa översättningar av Platons Republiken och en hel del svåridentifierade texter. Mitt specialområde är de valentinianska texterna i biblioteket, en form av antik kristen gnosticism som blev populär från Valentinus av Alexandrias levnadstid (ca 100-160) och några hundra år framåt.
Jag undervisar på kurserna "Antikens och forntidens religiösa liv" (7,5hp) och "Antik gnosticism: texter och traditioner" (7,5hp).

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsområde omfattar främst antik kristendom, speciellt de kristna "gnostiska" yttringarna i samspel med senantikens filosofiska, religiösa och astrologiska världsbild. Jag arbetar mer än gärna utifrån ett religionshistoriskt och komparativt perspektiv.
Min avhandling undersöker tidigare outforskade teologiska och filosofiska aspekter av den valentinianska texten Den tredelade traktaten. Trots att det skrivits fyra textkritiska översättningar med kommentarer (två på engelska, en tysk och en fransk) finns inte en enda tematiskt monografi om denna text. Min avhandling har syftet att kartlägga tidigare outforskade teologiska och filosofiska frågor som texten behandlar och hur texten relaterar till samtida Medelplatoniker, Stoiker samt kristna författare som Origenes, Klemens och Irenaeus. Speciellt intressant är frågan om fri vilja och hur textens epistemologi framställs.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Paul Linjamaa

Doktorand
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post paul.linjamaactr.luse

Telefon 046–222 90 57

Rum LUX:B125

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30